Wizerunek korporacyjny i Public Relations - najważniejsze pojęcia

newsmaterialyCo w praktyce oznaczają pojęcia Consumer Relations, Corporate Communications i Corporate Culture? Czym charakteryzują się działania Media Relations, Internal Relations oraz Public Affairs? Jak definiuje się grupy multiplikujące, rezonans medialny, a także komunikację kryzysową? Najważniejsze pojęcia Public Relations.

Consumer Relations
(z ang.: relacje konsumenckie) relacje przedsiębiorstwa w komunikacji względem swoich klientów; ich głównym założeniem nie są działania zorientowane na zwiększenie obrotu (business-to-consumer), lecz budowanie i pielęgnowanie dialogu

Corporate Communications
(z ang.: komunikacja korporacyjna) zespół działań w komunikacji zewnętrznej (tj. z otoczeniem) oraz wewnętrznej (tj. w ramach organizacji), realizowanych przez firmę, przedsiębiorstwo lub instytucję

Corporate Culture
(z ang.: kultura korporacyjna) kultura przedsiębiorstwa, organizacji lub instytucji; zespół wyobrażeń i poglądów grupy osób związanych z określonym kanonem zachowania; do elementów składowych kultury korporacyjnej należą m.in.: styl zarządzania, zachowania w stosunku do współpracowników, motywacja, system wartości

Event Management
zarządzanie zespołem działań służących organizacji imprez i uroczystości specjalnych (np.: wewnętrznych uroczystości firmowych, imprez otwarcia, akcji związanych z wprowadzaniem nowego produktu na rynek itp.)

Grupy multiplikujące
grupy społeczne posiadające duży wpływ na kształtowanie opinii i poglądów wśród szerokich kręgów odbiorców; grupy multiplikujące to m.in.: zespoły ekspertów, politycy, działacze środowisk branżowych, a także osoby cieszące się szacunkiem i zaufaniem społecznym

Internal Relations
(z ang.: relacje wewnętrzne) procesy budowania i ciągłego pielęgnowania relacji międzyludzkich wewnątrz przedsiębiorstwa, instytucji lub organizacji; Internal Relations traktuje się jako element składowy spójnych działań Public Relations organizacji

Komunikacja kryzysowa
działania w komunikacji wewnętrznej oraz z otoczeniem (korporacyjnym, biznesowym, środowiskowym) realizowane w sytuacjach nieoczekiwanych konfliktów bądź kryzysów związanych z życiem przedsiębiorstwa, instytucji lub organizacji

newsmaterialyKomunikacja on-line
działania w komunikacji przedsiębiorstwa, instytucji lub organizacji, realizowane z wykorzystaniem internetu (komunikacja z otoczeniem) oraz intranetu (komunikacja wewnętrzna)

Media Relations
działania Public Relations służące kształtowaniu polityki informacyjnej i budowaniu pozytywnych relacji z przedstawicielami środków masowego przekazu (prasy, radia, telewizji, internetu)

Public Affairs
(z ang.: sprawy publiczne) działania przedsiębiorstwa, instytucji lub organizacji związane z udziałem w aktualnych wydarzeniach dotyczących m.in. polityki, spraw społecznych, ekologii itp.

Public Relations
procesy świadomego budowania tzw. relacji publicznych przedsiębiorstwa, instytucji lub organizacji; metodyczne działania służące tworzeniu i pielęgnowaniu relacji z zakresu komunikacji, realizowane w celu zbudowania zrozumienia otoczenia i zdobycia zaufania opinii publicznej

Rezonans medialny
oddźwięk w mediach masowych (w postaci artykułów w prasie i internecie, relacji telewizyjnych oraz radiowych), będący skutkiem działań służących kształtowaniu polityki informacyjnej przedsiębiorstwa, instytucji lub organizacji

Wizerunek
obraz osoby, przedsiębiorstwa, instytucji lub organizacji, budowany w otoczeniu na podstawie informacji dochodzących do osób je reprezentujących; rezultatem są subiektywne wrażenia, mające wpływ na ostateczną opinię o kształcie wizerunku

Zintegrowana strategia PR
system wewnętrznych i zewnętrznych działań Public Relations, budowany na podstawie analizy sytuacji wizerunkowej i marketingowej; strategia PR stanowić powinna jeden z elementów całościowej strategii komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa, instytucji lub organizacji

 

Opracowała: Elżbieta Żurek